Odnowienie kościoła

W poniedziałek 11 lipca przystąpiliśmy do prac związanych z wykonaniem dylatacji pomiędzy murem konstrukcyjnym a sklepieniem, połączonych z naprawą sztukaterii, a także malowaniem. W związku z powyższym pod koniec sierpnia br. na okres ok. dwóch miesięcy kościół będzie zamknięty, a Msze św. będą sprawowane pod namiotem, przy Domu Chleba.

Plany dotyczące montażu instalacji ogrzewania podłogowego w naszym kościele.

OłtarzBudynek naszego kościoła był projektowany i realizowany zgodnie z obowiązującymi w latach 1997–2002 normami i przepisami prawnymi, w tym w szczególności budowlanymi, jako budynek spełniający wymagania w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, izolacyjności termicznej, akustycznej, wodnej i wilgociowej, odporności oraz wytrzymałości konstrukcji nośnej i elementów wykończenia, a jego wykonanie wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą zewnętrzną spełnia ww. warunki oraz nie zagraża mieniu, zdrowiu i życiu użytkowników.

Zatem kościół, jako budynek o przegrodach zewnętrznych zapewniających właściwą izolacyjność termiczną, zaprojektowano jako budynek ogrzewany i w części także tak zrealizowano – niestety zabrakło funduszy, aby dokończyć podstawową i główną część instalacji grzewczej, której brak nie zapewnia utrzymania stabilnych warunków fizykochemicznych budowli, w tym temperatur mieszczących się w zakresach zgodnych z zakładanymi (normowymi). Spadki temperatury wewnątrz kościoła poniżej zera stopni Celsjusza, duże jej wahania o znacznej niekontrolowanej amplitudzie, powodują niekorzystne zamiany w wykonanej konstrukcji i elementach wykończeniowych:

  1. ponadnormatywne zmiany termiczne wpływają na zwiększonąrozszerzalność (i kurczliwość) materiałów, prowadząc dozarysowywania, a w konsekwencji pękania materiałów, w tym w szczególnościrozwarstwiania na stykach różnych materiałów lub odmiennie pracującychprzegród, np. sklepień podwieszonych do konstrukcji dachuz zewnętrznymi ścianami szczytowymi,
  2. ponadnormatywne zmiany wilgotności, powodujące przekraczanie ichparametrów (a także obniżenie izolacyjności termicznej potęgującezmiany termiczne – patrz powyżej) w stosunku do założeń projektowych– zawilgocenie elementów konstrukcji, skutkujące wykraplaniem pary wodnejwewnątrz przegród, prowadzące do zniszczeń konstrukcji wskutekprzemarzania, odspajania izolacji, tynków, powłok malarskich itd.

Przykładami na powyższe są:

  • widoczne spękane (zniszczone) elementy dekoracyjne sztukateriigipsowych grożące odpadnięciem,
  • widoczne zarysowania tynków, łuszczenie się powłok malarskich,zabrudzenia mrozowe ścian,
  • widoczne zniszczenia izolacji przeciwwilgociowych,
  • widoczne liczne zarysowania tynków bądź innych okładzin konstrukcjii połączeń elementów żelbetowych i murowanych,
  • niewidoczne zmiany wytrzymałości materiałów konstrukcji ścian, np.drewna, tynków lub pustaków ceramicznych, których dalsze osłabianieprowadzić będzie do konieczności przeprowadzania zwiększonej liczbyremontów bieżących nieplanowanych i w końcu do przyspieszenia koniecznościprzeprowadzenia remontu kapitalnego – powodując niezaplanowaneprzedwczesne i możliwe do uniknięcia wydatki!

Reasumując! Wykonanie ogrzewania podłogowego jest niezaprzeczalnie konieczne, nie tylko ze względu na spełnienie założeń projektowych i doprowadzenie do odpowiednich standardów, ale także z czysto ekonomicznych względów, jak wyżej hasłowo opisałem. Pomijam w tym względzie aspekty wynikające z poprawy jakości oraz komfortu użytkownika, które nie są do przecenienia.

Została wykonana inwentaryzacja geodezyjna pozioma i wysokościowa parteru i empor przez firmę „WAPDECO-GEO” Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych s.c. Po otrzymaniu kilku ofert na prace projektowo-koncepcyjne w bieżącym tygodniu dokonam wyboru autora projektu wykonawczego.

Jesteśmy skłonni dokonać montażu instalacji ogrzewania podłogowego REHAU z podziałem na pięć stref grzewczych. Następnie musimy wykonać posadzkę (wylewki cementowej grubości 7 cm) w klasie B20 zbrojonej włóknami rozproszonymi z podziałem dylatacji na pola. W dalszej kolejności odbędzie się w kościele montaż posadzki kamiennej, granitowej na podsypce piaskowo-cementowej.

W związku z powyższym zwracam się do wszystkich parafian oraz osób spoza parafii, które uczestniczą w naszych liturgiach, o zrozumienie i ofiary pieniężne na ten cel. Można je składać w kancelarii parafialnej, po każdej Mszy św. w zakrystii oraz wpłacać na konto bankowe parafii:

Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego Marii Zaccarii,
ul. Sobieskiego 15, Warszawa
nr konta 78 1240 6175 1111 0000 4579 7336

o. Kazimierz M. Lorek
Proboszcz

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu, w niedziele nie ma Mszy św. o godz. 17.00., natomiast do końca września zapraszamy na dodatkową Mszę św. o godz. 21.00.